Zwrot VAT od wydatków i materiałów budowlanych

Jeżeli po 1 maja 2004 roku był budowany lub remontowany Twój dom lub mieszkanie, posiadasz faktury VAT na zakup materiałów budowlanych i chcesz odzyskać część wydanych na remont pieniędzy to…

Możesz odzyskać nawet 15% różnicy w podatku VAT!

Od dnia 1 maja 2004 roku czyli od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, wzrosła stawka podatku VAT na większość materiałów budowlanych (róznica to aż 15%). Aby zrekompensować indywidualnym inwestorom tą podwyżkę, powstała ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468) regulująca zasady zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową lub remontem budynku mieszkalnego. Umożliwiono w ten sposób odzyskanie powstałej różnicy w podatku VAT. Wiąże się to niestety z koniecznością złożenia wniosku do urzędu skarbowego i indywidualnym ubieganiem się o zwrot tej kwoty.

Wypełnianie wniosku VZM-1 jest jednak pracochłonne, czasochłonne a na dodatek łatwo o błędy. Dlatego możesz skorzystać z pomocy w wypełnieniu wniosku VZM-1.

Wnioski wypełniam SZYBKO i profesjonalnie, a do tego TANIO.
Ty go tylko podpisujesz i zanosisz do swojego urzędu skarbow
ego.

Niezbędne dokumenty i kopie faktur możesz przesłać drogą elektroniczną lub listownie.
Po dokonaniu rozliczenia dostajesz komplet dokumentów gotowych do złożenia w US.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług:

 • żadnych ukrytych opłat, płacisz za wypełniony wniosek,
 • nie pobieramy prowizji od wyliczonej kwoty zwrotu,
 • nie wspieramy szarej strefy – działamy legalnie, płacimy podatki,
 • mieszkańcy miast: Zduńska Wola, Sieradz, Łask, Pabianice, Szadek oraz ich okolic mogą dostarczyć dokumenty osobiście – znajdujemy się w centrum woj. łódzkiego,
 • jeśli mieszkasz dalej – prześlij dokumenty przez e-mail.

Zadzwoń już dziś 663 734 342 i dowiedz się szczegółów


ZWROT NIEKTÓRYCH WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM MIESZKANIOWYM PO 01.01.2014 ROKU.

Zmiany w 2014 r. – Zwrot VAT wyłącznie w związku z budową pierwszego własnego mieszkania

Osoba fizyczna, która po dniu 1 stycznia 2014 r. poniesie wydatki na zakup materiałów budowlanych, będzie miała prawo ubiegać się o zwrot części tych wydatków, przy czym o zwrot wydatków można się ubiegać tylko jeżeli:

 1. wydatki zostały poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w związku z: – budową domu jednorodzinnego albo – nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny;
 2. przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt 1, było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r.;
 3. powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o których mowa w pkt 1, nie przekracza odpowiednio:
  a. 75 m2 i 100 m2,
  b. 85 m2 i 110 m2
  – w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę, o którym mowa w pkt 2, wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających warunki, o których mowa w art. 7 ust. 2, tj. przepis ten dotyczy tylko własnych lub przysposobionych:

  • małoletnich dzieci,
  • dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczące się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych;
 4. osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie ukończyła 36 lat;
 5. do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba fizyczna nie była:
  a. właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  b. osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
  c. właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny – z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o którym mowa w pkt 1.

Przepisy przejściowe

Osoba fizyczna, która przed dniem 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468, z późn. zm.), ma prawo ubiegać się po dniu 31 grudnia 2013 r. o zwrot części tych wydatków na dotychczasowych zasadach.

Wniosek o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych i udokumentowanych fakturą wystawioną dla osoby fizycznej w okresie:

 1. od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.;
 2. od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.;
 3. od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.;
 4. od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.;
 5. od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

W przypadku gdy wniosek składany jest po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2013 r., limity kwoty zwrotu dotyczą okresów liczonych od dnia złożenia tego wniosku do dnia 31 grudnia 2018 r.
Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2013 r. Poz. 1304).